કયાંક  ઝરણાની  ઉદાસી  પથ્થરો   વચ્ચે  પડી   છે,
ક્યાંક    તારી       યાદની      મોસમ      રડી     છે!

દોસ્ત,     મૃગજળની     કથા   વચ્ચે     તમે     છો,
આ જુઓ અહિંયાં તરસ, ત્યાં વાદળી ઊંચે ચ્ડી છે.

પંખીઓના ગીત  જેવી  એક   ઈચ્છા   ટળવળે   છે,
ઓ      હ્ર્દય!    બોલો   કે   આ     કેવી   ઘડી   છે.

આવ    મારા     આ   રેશમી    દિવસોના    કારણ,
જિંદગી જેને  કહે  છે  એ   અહીં   ઠેબે   ચડી   છે.

ઓ નગરજન! હું અજાણ્યા દેશનો થાક્યો પ્રવાસી,
લાગણી     નામે      હવેલી      ક્યાં     ખડી    છે?

-શ્યામ સાધુ

સ્વર : આશિત દેસાઈ
સ્વરાંકન : હરીશચંદ્ર જોશી
સંગીત : સુરેશ જોશી