મારી     પાસે   એક  જે   શ્રદ્ધાનું   સાંબેલું   હતું.
મેં   જીવનનું   ધાન  એનાથી   જ   ખાંડેલું   હતું.

બ્હાર  ટંકાવ્યાં   હતાં  એ  ક્યારનાં  તૂટી  ગયાં,
બસ ટક્યું એક જ બટન, જે  માએ  ટાંકેલું  હતું.

કાયદામાં એક, બીજો અલકાયદામાં  જઈ રહ્યો,
આમ    તો   એ   બેઉએ   કુરાન   વાંચેલું   હતું.

માત્ર ઝભ્ભો હોત   તો  પ્હેરત  નહીં  ક્યારેય  હું,
ખાદી   સાથે   એમાં   કોકે   સત્ય   કાંતેલું  હતું.

ઓ અતિથિ જેને સાચું સમજો  છો  એ ભૂલ  છે;
જે  તમે    જોયું   હતું   એ   દૃશ્ય   માંજેલું   હતું.

એટલે  મેં  રાહ જોઈ  હાંફ   ઊતરે   ત્યાં   લગી,
મારી  પાસે  આવ્યું ‘તું   એ  તથ્ય   હાંફેલું  હતું!

~ અનિલ ચાવડા