ડો ભરત પટેલ

 

જી રે…ગોરંભા ઊમટ્યા ઘેઘુર આભમાં
ઘેરા પડછંદા ડણકે આરંપાર રે
ઊંડે અજવાળા તબકી- ઝબકી જાગતાં
જાણે ઝીણેરું ઝળકંતી તલવાર રે જી રે…
ગોરંભા ઊમટ્યા ઘેઘુર આભમાં…..

તપતી માટીએ કીધી કંઇ કંઇ આરદા
ઊંચું ઝાંખે રે જળતળ થઈને સાબદા
વેરી તૂટ્યા તૂટ્યા કાંઈ વચનું વાયદા
ક્યાંથી ચડશે ક્યાં ઢળશે ચતરંગ સાયબો
કોઈ અણસારો ઊગે ના લગાર રે જી રે…
ગોરંભા ઊમટ્યા ઘેઘુર આભમાં….

કેવા ગઢની કુંવરીયું કોણે નોતરી
અક્ષત-કંકુ લૈ ઊભી જે આગોતરી
દીધી જળના સ્વયંવરની કંકોતરી
કરશે લેખા-જોખા ને અક્ષર માંડશે
મોંઘા મૂલે મુલવાશે મૂશળધાર રે જી રે…
ગોરંભા ઊમટ્યા ઘેઘુર આભમાં…

-સંજુ વાળા

સ્વરઃ પ્રહર વોરા
સ્વરાંકન :ડો ભરત પટેલ
સંગીતઃ ડો ભરત પટેલ