હવે મંદિરનાં બારણા ઉઘાડો મોરી માત
ગગન કેરે ઘાટ આવી નોરતાની રાત
ચંદ્રમાનું ચંદન અને સૂરજનું કંકુ
આસમાની ઓઢણીમાં ટપકીયાળી ભાત
ગગન કેરે ઘાટ આવી નોરતાની રાત

કે નભનાં તારલિયા તારી આરતી ઉતારે
ને સમીરની શરણાઈ ગાઈ તુજને સત્કારે
આજે માવડીના મિલનીએ જાગ્યું આ વિરાટ
ગગન કેરે ઘાટ આવી નોરતાની રાત