શબ્દની ગહેરાઈમાંથી નીકળ્યાં છે તું ને હું,
તેજની તન્હાઈમાંથી નીકળ્યાં છે તું ને હું.

કંટકોના રાજ્ય છે ને શૂળના ત્યાં કાયદાઓ,
ફૂલની રૂસ્વાઈમાંથી નીકળ્યાં છે તું ને હું.

વાત લઈને વાયરાઓ વાય છે ચારે દિશામાં,
વાતની વડવાઈમાંથી નીકળ્યાં છે તું ને હું.

ના મળ્યાં પળની પછીતે કે પ્રલયના અંધકારે,
પ્રેમની પરછાઈમાંથી નીકળ્યાં છે તું ને હું.
 
– મધુમતી મહેતા
 
સ્વર: વિજય ભટ્ટ, દર્શના શુક્લ
સ્વરાંકન : વિજય ભટ્ટ
સંગીત સંકલનઃ અસીમ મહેતા
 
 
સંગીત નિયોજનઃ આલાપ દેસાઈ