હે રી મ્હાં દરદે દીવાણી મ્હારાં દરદ ન જાણ્યાં કોય

ઘાયલ રી ગત ઘાઈલ જાણ્યાં, હિવડો અગણ સંજોય
મ્હારાં દરદ ન જાણ્યાં કોય

દરદ કી માર્યાં દર દર ડોલ્યા બૈદ મિલ્યા નહિં કોય
મ્હારાં દરદ ન જાણ્યાં કોય

મીરાં રી પ્રભુ પીર મીટાંગા જબ બૈદ સાઁવરો હોય
મ્હારાં દરદ ન જાણ્યાં કોય
 
-મીરાંબાઈ
 
સ્વર: ગાર્ગી વ્હોરા
સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ
સંગીતઃ અમિત ઠક્કર