ચાલ્યા કરે છે ટ્રેન માફક આવ જા
ધોળા-ઢસા-ધોળા-ઢસા-ધોળા-ઢસા.

બે ગામ વચ્ચે જોઉં થોડાં ગામડાં,
ધોળા-ઢસા-ધોળા-ઢસા-ધોળા-ઢસા.

ખાલી મળી છે ઊભવા જેવી જગ્યા,
ધોળા-ઢસા-ધોળા-ઢસા-ધોળા-ઢસા.

વાંચી શકાશે એક ટૂંકી વારતા,
ધોળા-ઢસા-ધોળા-ઢસા-ધોળા-ઢસા.

અહીંયાંય છે ને ત્યાંય છે કેવળ દગા,
ધોળા-ઢસા-ધોળા-ઢસા-ધોળા-ઢસા.

જાણે થયાં છે એકબીજાનાં સગાં,
ધોળા-ઢસા-ધોળા-ઢસા-ધોળા-ઢસા.

ગાગાલગા ગાગાલગાની જાતરા,
ધોળા-ઢસા-ધોળા-ઢસા-ધોળા-ઢસા.

-ભરત વિંઝુડા