કોઈ મોઘમ આવ-જા.mp3

 

કોઈ મોઘમ આવ-જા બંને તરફ છે
પ્રેમની આબોહવા બંને તરફ છે

બારીઓમાંથી સમય સરકી ગયો ને
સાવ ખુલ્લી ધારણા બંને તરફ છે

શ્વાસ-ધબકારા-હૃદય હોઠે તરસ છે
ચાહવાની એકલા બંને તરફ છે

બેઉ કાંઠે શૂન્યતા વચ્ચે વહે જળ
એક સરખી વેદના બંને તરફ છે

એક પારિજાત ખરતું શ્વાસ છોડી
મ્હેકવાની એ મજા બંને તરફ છે
 
-ડો. પરેશ સોલંકી
સ્વર:ડો.ભરત પટેલ