ઝટપટ  ખોલો દ્વાર નયનવા
ભીતર    લાગે ભાર નયનવા

અંધકારથી ટોચે લ્યો થઈ..
ઝલમલ ઝીલી ધાર નયનવા

પાંપણ વચ્ચે   ડૂબી રહ્યા છે
અચરજના વિસ્તાર નયનવા

આકુળ વ્યાકુળ ઉભડક ઉભડક
હ્ર્દય તણા ધબકાર નયનવા

પલક વારમાં કેમ પમાશે…!
અનહદના અણસાર નયનવા

– વંચિત કુકમાવાલા