એ અહીં છે અને  સવાલ નથી
ને છતાં હોય તો  ખયાલ નથી

મેં મને ને તને  જ  સમજાવ્યો
તું કહે એ જ તારી ચાલ નથી ?

હું નથી એ તો સાવ સાચું   છે
તું નથી એમાં કોઈ માલ નથી

આમ   ઢાંકે   અને   ઉઘાડે  છે
રેશમી શ્ર્વાસ  છે રૂમાલ નથી

કોણ   ચોરી  ગયું  તપાસ કરો
એક ઘરમાં કોઈ દીવાલ નથી

                – મનહર મોદી