પછી એક ભાષા ગયેલી પ્રવાસે
પછી શબ્દ પેલો કવિ થઈ ગયેલો

પછી શેરીઓ પર ઝૂકયા ગુલમહોરો
પછી જૂઈને હું ય મળવા ગયેલો

પછી ક્યાંક તસતસતાં પ્યાલાં રડેલાં
પછી ક્યાંક દરિયોય સૂનો થયેલો

પછી લીલું લીલુંય ભગવો થયેલું
પછી સ્પર્શવામાય સોપો પડેલો

પછી ત્યાં જ ભાષા એ ખાધું લથડિયું
પછી શબ્દ પેલો જ લિસ્સો થયેલો

-શ્યામ સાધુ

સ્વર : ડો ભરત પટેલ
સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ