ઘૂમટો તાણ
ઓ નવાનગરની વહુવારું ઘૂમટો તાણ ઘૂમટો તાણ
આ પિયરિયાની પોળ નથી અલી સાસરિયું છે જાણ
ઘૂમટો તાણ
ઓ નવાનગરની વહુવારું ઘૂમટો તાણ ઘૂમટો તાણ
ઓ નવાનગરની વહુવારું ઘૂમટો તાણ ઘૂમટો તાણ

હાથે લાકડી માથે પાઘડી
સાવજની કાયામાં બકરી છે રાંકડી

હાથે લાકડી માથે પાઘડી
સાવજની કાયામાં બકરી છે રાંકડી

તારો સસરો કનકનો ભાણ
ઘૂમટો તાણ
ઓ નવાનગરની વહુવારું ઘૂમટો તાણ ઘૂમટો તાણ
ઓ નવાનગરની વહુવારું ઘૂમટો તાણ ઘૂમટો તાણ

ગોળ મટોળ જેનું તનડું છે ખાસ્સું
છૂપી છૂપાવી કદી છૂપે ન સાસુ
ગોળ મટોળ જેનું તનડું છે ખાસ્સું
છૂપી છૂપાવી કદી છૂપે ન સાસુ

એ તો બોલે નહિ મારે છૂટો પાણ
ઘૂમટો તાણ
ઓ નવાનગરની વહુવારું ઘૂમટો તાણ ઘૂમટો તાણ
ઓ નવાનગરની વહુવારું ઘૂમટો તાણ ઘૂમટો તાણ

કાયાની ક્યારીમાં ફૂલ એક નાનું
ટીકી ટીકી જોઈ લેતું રૂપ તારું છાનું
કાયાની ક્યારીમાં ફૂલ એક નાનું
ટીકી ટીકી જોઈ લેતું રૂપ તારું છાનું

એ તો નણદીનો વીર તારો પ્રાણ
ઘૂમટો તાણ
ઓ નવાનગરની વહુવારું ઘૂમટો તાણ ઘૂમટો તાણ

સ્વરઃ હેમાબેન દેસાઈ
સ્વરાંકનઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ ચૂંદડી-ચોખા (૧૯૬૧)