સામાંય ધસી જઈએં , આઘાંય ખસી જઇએં,
એકાદ મળે ક્ષણ તો ક્ષણમાંય વસી જઇએ.

આમેય વિતવવાની છે રાત સરોવરમાં,
તો ચાલ કમલદલમાં આ રાત ફસી જઇએં.

એકેક કસોટીમાં છે પાર ઉતરવાનું,
હર શ્વાસ કસોટી છે, એનેય કસી જઇએં.

આ ફીણ તરંગોનાં, છે શીખ સમંદરની,
રેતાળ કિનારા પર હેતાળ હસી જઇએં.

ઉત્કંઠ હવામાં છે સંગાથ સુગંધોનો,
હોવુંય હવે ઉત્સવ, આકંઠ શ્વસી જઇએં.

-રાજેન્દ્ર શુક્લ

સ્વર : અમર ભટ્ટ
સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ