ગુંજો ગુંજો રે તંબુરાના તાર,
હજુ મારા હરિના ઉઘડ્યા રે નથી દ્વાર.
હશે કોઈ ચૂક મારા કરતુતમાં એવી,
એ છેટુ પડે રે લગાર,

હજુ મારા હરિના ઉઘડ્યા રે નથી દ્વાર.


આથમતા દિનનું અજવાળું ઢળતું,
કાયાનું કોડિયું ને રાત્યું સળગતું,
માથે ગઠરિયાનો ભાર,

હજુ મારા હરિના ઉઘડ્યા રે નથી દ્વાર.


ગુંજો ગુંજો રે તંબુરાના તાર,
હજુ મારા હરિના ઉઘડ્યા રે નથી દ્વાર.

સ્વર: ચિત્રા શરદ અને કલાવૃંદ
(શચિ ગ્રુપ)
સંગીત: દીપેશ દેસાઈ