અસીમ મહેતા

 

કોણ   જાણે   કેમ  કલમ   શાંત  પડી  છે
ને  આમ તો એ કાલ આખી રાત રડી  છે

જીવન   ગુજારતા એક ઉંમર   જતી  રહી
ને  હવે   થાય  છે  એવી  પહેલી ઘડી  છે

પાષાણ હોત તો બધું આસાન થઈ  જતે
સંવેદના  જીવનમાં  મને  ખૂબ   નડી  છે

બધાં   બધાં   ને   એજ   પૂછ્યા  કરે  છે
તારી   કે   મારી   અહીં    કોને   પડી છે

– ડો. ફિરોઝ કાજી

સ્વરઃ અસીમ મહેતા
સ્વરાંકન : અસીમ મહેતા