પ્રેમમાં ખેંચાણ છે આવી ગઈ શ્રદ્ધા મને
કે એ હવે કહેવાને આવે છે કે ભૂલી જા મને

થાય ટીકા આપની એ પણ મને ગમતું નથી
હો પ્રશંસા આપની તો થાય છે ઈર્ષા મને

હું તને જોતે તો દુનિયાને પછી જોતે નહીં
તું મને જોતે તો જોતી થઇ જતે દુનિયા મને

-મરીઝ

સ્વર : ઓસમાણ મીર
સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ