સામળિયો મુંજો સગો, પાતળિયો મુંજો પ્રાણ
નંદના લાલન સે નીંદરડી મેં નેડો લગો……….

હું રે જાતી’તી ગાંધી કેરે હાટડે, વા’લા
મહેકે ગાંધી કેરે હાટમેં લાલન સગો.. નંદના લાલનસે …..

સામળા સારુ ધ્રોડી ધ્રોડી થકી, વા’લા
મુને વડલે વિસામો વલો લગો-……. નંદના લાલનસે …..

જળ રે જમુનાનાં ભરવાને ગિયાં’તાં, બેલી
સુરતા ચૂકીને બેડો ભગો.. ……… નંદના લાલનસે …..

બાઈ મીરાં કે ગિરધરના ગુણે જીવો
સંતના ચરણમાં ચિત લગો…. નંદના લાલનસે …..
સામળિયો મુંજો લગો

-મીરાંબાઈ

સ્વરઃ આરતી મુનશી
સ્વરાંકનઃ ક્ષેમુ દિવેટિયા