પરોઢિયાની પદમણી ને તારો લટકો લાલમલાલ
તારે મટકો લાલમલાલ
હળવે ચાલ હળવે ચાલ…

મનની મટકીનાં ગોરસમાં
છલકે રંગ ગુલાલ
ગોરી મલકે રંગગુલાલ…

તનડામાં ને મનડામાં પણ
આ દુનિયાના દલડાંમાં પણ
તાન પલટ ને તાલ…

જોજે રસ્તે ઠેસ ન વાગે
તાજું રૂપ છે નજર ન લાગે
હસે ગુલાબી ગાલ..

સપનાં નો છે કોણ સુકાની
આવી જાજરમાન જુવાની
એની આંગળી ઝાલ….

– સ્વ. વેણીભાઈ પુરોહિત