ઝાડ ઉપર ઝુમકડું, ઝૂમકડું લૂમે ઝૂમે
આણાં આવ્યાં રે સૈયર

તોરણ ગુંથ્યું ફૂલ, ફૂલમાં ગુંથ્યું ગમતું નામ
ઉંબર વચ્ચે ઉભી રહી હું ભૂલી સઘળું કામ
આજ બારણે લાભ-શુભની વેલ્યુ લૂમેઝૂમે
આણાં આવ્યાં રે સૈયર…

અચરજ જેવું ટાણું ઘરમાં હરતું ફરતું મ્હાલે
દર્પણમાંથી ફૂટી નીકળતું કોઇ અચાનક ઝાલે
છાતી ઉપર અનરાધારે આખું આભ ઝઝૂમે
આણાં આવ્યાં રે સૈયર…

દાદાજીના આંબલિયેથી ખરશે કુણું પાન
પિયરથી સાસરના રસ્તે ખોઇ નાખશું ભાન
ચોળી ચણિયાળી ટચૂકડી છબિ આંખમાં ધૂમે
આણાં આવ્યાં રે સૈયર…

-લાલજી કાનપરિયા