હે સખિ મુને વહાલા રે સુંદર શામળો રે
કે શી કરૂં વ્હાલપણાંની વાત
વિવેકરૂપી વિસરતો નથી કે
ઘડી ઘડી પલ દિન ન રાત

સારા ઉસાસે રાખી મુન સાંભરે
ગોવિંદ ઉપર ઘણો છે ભાવ મુને
એના વિના રે કાંઇ નથી ગમતું
કે લઉં એની સુંદરતાનો લ્હાવ

મનડું માણે છે એની મોહનિય
ચંચળ ચિતડું આરે ચળે નહિ
આંખ તો ઠરી છે એની ઉપર
કે હેત હરી હૃદય કમલની માંહી

પ્રભુજી પધારો મંદિર માંહી
વ્હાલા કેમ વસી રહ્યાં વાટે
નિરાંતના સ્વામી સમરત શ્રી હરિ
કે વ્હાલે મારે પૂરી મનની આશ
હે સખિ મુને

-‘નિરાંત’

સ્વરઃ સુધા દિવેટીઆ
સ્વરાંકન :ક્ષેમુ દિવેટિઆ