માધવ ! વળતા આજ્યો હો !
એક વાર પ્રભુ ખબર અમારી લેતા જાજ્યો હશે

રાજમુગુટ પહેરો કે મોટા કરો ધનુષટંકાર
મોરપિ૨છ ધરી જમુના કાંઠે વેણુ વાજ્યો હો

અમને રૂપ હૃદય એક વસિયું ગમાર કયો તો સહેશું
માખણ ચોરી નાચણ પગલે નેણ લગાજયો હો

રોકી કોણ શકે તમને પ્રભુ રાખી પ્રાણ પરાણે
જોશું વાટ, અમારા વાવડ કદી પુછાજ્યો હો…

-મકરન્દ દવે

સ્વરઃ મૃદુલા પરીખ
સ્વરાંકન :ક્ષેમુ દિવેટિયા