હરિ ! તુમ હરો જનકી ભીર … ટેક

દ્રૌપદી કી લાજ રાખી,
તુમ બઢાયો ચીર …. હરિ

ભક્ત કારન રૂપ નરહરિ,
ધર્યો આપ શરીર … હરિ

હરિન કશ્યપ માર લિન્હો,
ધર્યો નાહિન ધીર … હરિ

બૂડતે ગજરાજ રાખ્યો,
કિયો બાહિર નીર … હરિ

દાસી મીરાં લાલ ગિરિધર,
દુઃખ જહાં તહાં પીર … હરિ

-મીરાંબાઈ

સ્વરઃ અમર ભટ્ટ
સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ