જિંદગીમાં   જેટલા  માઠા   અનુભવ  થાય છે,
જીવવા માટે જ એ સાચા  અનુભવ   થાય છે.

નોંધ રાખો આવતી  પેઢીને  પણ  ખપ  લાગશે,
વાટમાં જે કંઈ ખરા ખોટા  અનુભવ  થાય છે !

સામી છાતીના   પ્રહારોમાં  નથી   સરખાપણું,
પીઠ પાછળનાં બધાં સરખાં અનુભવ થાય છે.

બાલુની   વિઘ્નો  વિષેની  ધારણા  ખોટી  પડી,
મિત્ર ઓછા હોય તો ઓછા અનુભવ થાય છે!

-બાલુભાઈ પટેલ

સ્વરઃ આશિત દેસાઈ
સ્વરાંકનઃ આશિત દેસાઈ