તેજના    રસ્તા    ઉપર   દોર્યો   મને
શગની  માફક   આપે   સંકોર્યો   મને

મંજરીની      મ્હેંકના   ભારે     લચું
એક આંબો  જાણે  કે   મ્હોર્યો   મને

ના  નીકળતું આંસુ ભમરો થઈ  ગયું
એણે  અંદરથી   સખત   કોર્પો  મને

આ બધાં   શબ્દોનું.ચીતરામણ  કરી
મેં જ   આ કાગળ ઉપર   દોર્યો  મને

ઠોઠને    ઠપકો    નજાકતથી    દીધો
તેં  ગઝલ   આપીને   ઠમઠોયોં   મને

– મનોજ ખંડેરિયા

સ્વર : ડો ભરત પટેલ
સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ
આસ્વાદ : વસંત જોશી