રચના : મેઘબિંદુ
સ્વરઃ સોલી કાપડીયા
સ્વરાંકન : સુરેશ વાઘેલા