કવિ શ્રી વિનોદ જોશીના હસ્તાક્ષર

સ્વરઃ નિશા કાપડિયા

સ્વરાંકન : સોલી કાપડિયા