જિંદગીનો તાપ કંઈ એવો હતો પીવું પડ્યું
કે પછી સંતાપ કંઈ એવો હતો પીવું પડ્યું.

આ તરસ છીપે નહીં, ટીપે નહીં, પીપે નહીં,
ને જિંદગીને શાપ કંઈ એવો હતો પીવું પડ્યું.

છાંયડા તો કંઈક જીવનમાં મળ્યા ‘આદમ’ છતાં,
આ તરસનો તાપ કંઈ એવો હતો પીવું પડ્યું.

-આદમ ટંકારવી

સ્વરઃ પરેશ ભટ્ટ
સ્વરાંકન : પરેશ ભટ્ટ

સૌજન્ય : જયેશ સુરેશલાલ શાહ, સુરત