રિદ્ધિ દે, સિદ્ધિ દે,અષ્ટ-નવ નિધિ દે
વંસમેં વૃદ્ધિ દે બાંકબાની.

હૃદયમેં જ્ઞાન દે,ચિત્તમેં ધ્યાન દે,
અભય વરદાન દે,શંભુરાની.

દુ:ખકો દૂર કર,સુખ ભરપૂર કર,
આશ સંપૂર્ન કર,દાસ જાની.

સજ્જન સોં હિત દે,કુટુમ્બમેં પ્રીત દે,
જંગમેં જીત દે,મા ભવાની

સ્વર : આશિત દેસાઈ