નામ  એનો  નાશ,  આ  એવો  આભાસ  છે
પ્રેમ  ઓના દિલમાં  હજુ  લૈલાનો  વાસ  છે

ચંદ્રને  ચકડોળે ચઢાવો તો યે તે નો  તેજ  છે
ચાંદનીના  પ્રતાપે તો   ચાંદમા   આ તેજ  છે

શહીદની દુનિયામાં પ્રેમનો  પણ વિભાગ  છે
જણાવું નામ કેટલા ? એ મોટો ઇતિહાસ છે

પ્રેમીઓ  પણ  આજે   મંદિરમાં  પૂજાય  છે
રાધા અને  કૃષ્ણ પણ   મુખમાં  મલકાય  છે

-બાલુભાઇ પટેલ
 

સ્વર : આશિત દેસાઇ, પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય
સ્વરાંકન : પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય